Informacje na temat WF

WARUNKI  UCZESTNICTWA  I  ZALICZENIA  ZAJĘĆ  WYCHOWANIA  FIZYCZNEGO W UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM

1.   Wychowanie fizyczne jest przedmiotem obowiązkowym zaliczanym semestralnie na ocenę.

2.     Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają dwie godziny dydaktyczne.

3.     Zajęcia są do wyboru. Student wybiera jeden rodzaj zajęć z dyscyplin proponowanych przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ na dany rok akademicki. Wybór zajęć jest ostateczny, obowiązuje cały semestr – możliwa zmiana dyscypliny tylko po semestrze. Zmiana dyscypliny w trakcie semestru może nastąpić tylko na skutek szczególnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczęszczania na zajęcia wybranej specjalności.

4.     Zapisy na zajęcia odbywają się drogą elektroniczną (rejestracja żetonowa) na przełomie września i października (semestr zimowy) oraz w połowie lutego (semestr letni). Pełna informacja dla studenta jest dostępna miesiąc wcześniej na stronie internetowej Studium WFiS.

5.     Brak zapisu drogą elektroniczną zamyka możliwość realizacji przedmiotu w semestrze. Student jest zobowiązany do przeniesienia zajęć wychowania fizycznego na kolejny wolny semestr.

6.     Podstawą zaliczenia obligatoryjnego wychowania fizycznego jest udział w 12 zajęciach. Nieobecność musi zostać odrobiona w ramach tej samej dyscypliny, niezwłocznie po ustąpieniu powodu nieobecności. Można odrobić nie więcej niż 1 zajęcia dziennie. Studium zapewnia dodatkowe terminy dla studentów odrabiających zajęcia. Harmonogram jest umieszczony na stronie internetowej Studium pod koniec każdego semestru.

7.    Student, który  był nieobecny na 50% zajęć nie ma możliwości odrabiania zajęć. Jeśli nieobecności były spowodowane problemami zdrowotnymi lub losowymi student jest zobowiązany do przeniesienia zajęć na kolejny semestr.

8.     O zaliczenie wychowania fizycznego zwolnieniem lekarskim mogą ubiegać się JEDYNIE OSOBY POSIADAJĄCE ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. Studenci ci NIE ZAPISUJĄ SIĘ NA ZAJĘCIA.

Studenci posiadający w przeszłości całkowite zwolnienie lekarskie z zajęć sportowych, osoby z dysfunkcjami (wady postawy, wady wzroku, przewlekłe kontuzje itp. powinny pobrać ze strony SWFiS UŁ wzór zaświadczenia lekarskiego i skonsultować się z lekarzem, aby wybrać odpowiedni rodzaj zajęć dla swojego stanu zdrowia (np. brydż, rehabilitację ruchową, gimnastykę zdrowotną, itp.). Osoby czasowo niezdolne do uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego z powodów zdrowotnych mogą ubiegać się o przeniesienie wychowania fizycznego na kolejny semestr lub rok akademicki (decyzja lekarza na zaświadczeniu lekarskim zamieszczonym na stronie SWFiS).

9.     Zajęcia wychowania fizycznego zalicza się (bez konieczności uczestnictwa) czynnym  zawodnikom sekcji sportowych KU AZS UŁ, członkom Zespołu Tanecznego „Kujon”, członkom kadry narodowej po przedstawieniu zaświadczenia z właściwego Polskiego Związku Sportowego.

10.     Student ma prawo do przepisania oceny z przedmiotu w przypadku podjęcia studiów na drugim kierunku lub powtarzania semestru, a także w przypadku zaliczenia wychowania fizycznego na innej Uczelni w kraju lub za granicą. Zgłasza chęć przepisania oceny w swoim dziekanacie. Jeżeli student zaliczył wychowanie fizyczne na podstawie zwolnienia lekarskiego, to nie można takiego zaliczenia przepisać. 

11.    W wyjątkowych przypadkach związanych z realizacją zajęć z wychowania fizycznego decyduje rozmowa z kierownikiem Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Łódzkiego lub jego zastępcami.

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)