Informacja naukowa

Czasopisma

http://international.online.uni.lodz.pl/index.php/authorSGuidline

http://www.nauka.gov.pl/mn/index.jspplace=Menu08&news_cat_id=470&layout=2

http://kbn.icm.edu.pl/finauki98/system/index.html


 

Badania

Nasz Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o polityce.

 

Lista uczelni partnerskich, z którymi WSMiP współpracuje w ramach programu Erasmus w dziedzinie nauk o zarządzaniu (Business Studies)

 

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ PRACOWNIKÓW WSMiP UŁ

 

Studia podyplomowe dla pracowników szkół wyższych z zakresu ochrony własności intelekturalnej — ostatnia edycja

 


Stypendia i programy badawcze proponowane przez instytucje i fundacje francuskie

appel-wprowadzenie 1

appel-wprowadzenie 2

appel creation 1

appel creation 2

appel creation 3

appel creation 4

appel emergence 1

appel emergence 2

appel emergence 3

appel emergence 4


MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ogłasza konkurs na realizację projektów w ramach programu pn. „Iuventus Plus”

 

Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2014 r. o ustanowieniu programu pn. „Iuventus Plus” (M.P. poz. 46) ogłasza się konkurs o finansowanie projektów badawczych w ramach ww. programu.

 

Do konkursu mogą być zgłoszone projekty planowane do realizacji przez młodych naukowców, tj. osoby prowadzące działalność naukową, które do dnia złożenia wniosku nie ukończyły 35 roku życia, jeśli wyniki ich badań zostały opublikowane lub przyjęte do publikacji w czasopismach naukowych, ujętych w części A lub C obowiązującego wykazu czasopism naukowych ogłoszonego w 2013 r. w formie komunikatu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej „Ministrem”, na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012 r. poz. 877), zwanego dalej „wykazem czasopism”, lub w jednoautorskich monografiach naukowych.

 

Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 24 miesiące. Maksymalne dofinansowanie ze środków finansowych na naukę nie może przekroczyć kwoty 300 000 złotych.

 

Więcej informacji na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_02/82ec0aa3e2fad9f318748c0af8790746.pdf


 

Nowe konkursy Narodowego Centrum Nauki:

 

MAESTRO 5 - dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe, 

 

HARMONIA 5 - na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, 

 

SONATA BIS 3 - na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

 

Pełna informacja o konkursach znajduje sie na stronie NCN http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2013-06-14-konkursy-maestro5-harmonia5-sonatabis3-ogloszenie.


 

SCIKNOW call for papers

SCIKNOW Publications Ltd, USA <http://www.sciknow.org/> publishes peer-reviewed and refereed multidisciplinary journals in an Open Access Model. The objective of SCIKNOW Publications is to provide a forum for the publication of articles covering a wide range of academic disciplines.

In pursuit of this objective the journals not only publish high quality research papers but also ensure that the published papers achieve broad international credibility.

SCIKNOW invites all kinds of articles including the original reports, original empirical research, commentaries, editorials, opinions that are briefer and less research-oriented than articles and the like.

All material submitted to SCIKNOW Publications is subject to rigorous peer review process as well as editorial and production processes. The Editorial Board strongly welcomes contributions from all over the world. 

The average time from submission to first decision is four weeks.

After acceptance, articles are published online in about four weeks.

Submit your manuscript online AT >> http://manuscript.sciknow.org/user/login/

For more information (Instructions for Authors and Ethical Guidelines), visit the official website of journals AT http://www.sciknow.org/journals/

 

With thanks,

 

Editorial Department

SCIKNOW Publications

 

Contact: submission@sciknow.org


 

 

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)