Aktualności

REGULAMIN Z ZAKRESU DYDAKTYKI

                             STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

(OBOWIĄZUJE W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021, OPRACOWANY ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ZAWARTYMI W ZARZĄDZENIU 174 REKTORA UŁ Z DNIA 18.09.2020)

Załącznik do Regulaminu SWFiS UŁ

 

1.         Wychowanie Fizyczne jest przedmiotem obowiązkowym dla studentów UŁ. Realizowane jest w wymiarze 60 godzin (2 semestry po 30h) i zaliczane semestralnie na ocenę.

2.         Zajęcia w roku akademickim 2020/2021 odbywają się raz w tygodniu w systemie mieszanym (hybrydowym).

Studenci zobowiązani są do uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego w formie tradycyjnej, w obiektach sportowych UŁ.

W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Kierownika SWFiS lub zastępcy ds. Dydaktyki, student może uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego w formie zdalnej.Student ten będzie otrzymywał drogą elektroniczną materiały z zakresu wiadomości ujęte w opisie przedmiotu. Jednocześnie będzie zobowiązany do potwierdzania raz w tygodniu swojej aktywności w zakresie tematyki związanej z wybraną dyscypliną wychowania fizycznego za pomocą indywidualnych ćwiczeń potwierdzonych użyciem aplikacji służących do rejestracji aktywności fizycznej (np. Endomondo, Huawei Health, Calorie Counter, Nike+ lub podobnych) oraz przygotowania co najmniej 4 referatów w semestrze na tematy zaproponowane przez wykładowcę.

3.         Student jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich wytycznych dotyczących prowadzenia zajęć dydaktycznych w obiektach sportowych UŁ opracowanych zgodnie z zarządzeniami władz Uczelni. Student powinien korzystać z środków dezynfekujących zapewnionych przez Uczelnię do odkażania przyborów i przyrządów, które wykorzystuje podczas zajęć oraz z ręcznika, z którego powinien korzystać podczas ćwiczeń.

4.         Student wybiera jeden rodzaj zajęć z dyscyplin proponowanych przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ na rok akademicki 2020/2021. W roku akademickim 2020/2021 z możliwości wyboru zostaną wyłączone dyscypliny kontaktowe tj.ratownictwo wodne, taniec towarzyski, brydż, samoobrona i judo. Wybór zajęć jest ostateczny i obowiązuje na cały semestr.  Zmiana dyscypliny przez studenta w trakcie semestru lub po pierwszym semestrze może nastąpić tylko na skutek szczególnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczęszczania na zajęcia w wybranej specjalności.

5.         Zapisy na zajęcia w roku akademickim 2020/2021 odbywają się drogą elektroniczną (rejestracja żetonowa) na początku  października (semestr zimowy) oraz na przełomie lutego i marca (semestr letni). Pełna informacja dla studenta jest dostępna miesiąc wcześniej na stronie internetowej Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

6.         Niedokonanie przez studenta UŁ zapisu na zajęcia drogą elektroniczną powoduje utratę  możliwości realizacji przedmiotu w semestrze. Student jest zobowiązany do przeniesienia zajęć wychowania fizycznego na kolejny semestr.

7.         Podstawą zaliczenia obligatoryjnego wychowania fizycznego w roku akademickim 2020/2021 jest udział w 12 zajęciach. Nieobecność musi zostać odrobiona w ramach tej samej dyscypliny, niezwłocznie po ustąpieniu powodu nieobecności. Formę odrobienia zajęć każdorazowo student ustala z wykładowcą.

8.         Student, który był nieobecny na 50% zajęć nie ma możliwości ich odrabiania. Jeśli nieobecności były spowodowane problemami zdrowotnymi lub losowymi student jest zobowiązany do przeniesienia zajęć na kolejny semestr.

9.         O zaliczenie wychowania fizycznego w roku akademickim 2020/2021 zwolnieniem lekarskim mogą ubiegać się JEDYNIE OSOBY POSIADAJĄCE ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, które nie mają obowiązku zapisywania się na zajęcia.

Studenci posiadający wcześniej całkowite zwolnienie lekarskie z zajęć sportowych, osoby z dysfunkcjami (wady postawy, wady wzroku, przewlekłe kontuzje itp.) powinny pobrać ze strony internetowej SWFiS UŁ wzór zaświadczenia lekarskiego i skonsultować się z lekarzem, aby wybrać odpowiedni rodzaj zajęć dla swojego stanu zdrowia (np. rehabilitację ruchową, gimnastykę zdrowotną, itp.). Osoby czasowo niezdolne do uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego z powodów zdrowotnych mogą ubiegać się o przeniesienie wychowania fizycznego na kolejny semestr lub rok akademicki w związku z decyzją lekarza na zaświadczeniu.

10.       Zajęcia wychowania fizycznego zaliczane są (bez konieczności uczestnictwa) czynnym zawodnikom sekcji sportowych KU AZS UŁ, członkom Zespołu Tanecznego „Kujon”, członkom kadry narodowej po przedstawieniu zaświadczenia z właściwego Polskiego Związku Sportowego. O zaliczenie w tej formie mogą się ubiegać studenci, którzy dostarczą stosowne zaświadczenie najpóźniej w pierwszym tygodniu zajęć dydaktycznych.

11.       Dziekan może uznać zaliczenie zajęć z Wychowania Fizycznego w przypadku zrealizowania ich i zaliczenia przez studenta na innym kierunku studiów w UŁ, a w przypadku przeniesienia się z innej uczelni - w uczelni, z której przenosi się student.

12.       W wyjątkowych przypadkach, sposób i formę realizacji zajęć z wychowania fizycznego w roku akademickim 2020/2021 student uzgadnia z kierownikiem Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Łódzkiego lub jego zastępcami.

13.       W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się Wytyczne prowadzenia zajęć dydaktycznych w siedzibie Uniwersytetu Łódzkiego od 1 października 2020 zawarte w Zarządzeniu Rektora UŁ nr 174 z dnia 18.09.2020 r. wraz z załącznikami 1 i 2.

14.       W razie zmiany wytycznych zawartych w Zarządzeniu Rektora UŁ nr 174 z dnia 18.09.2020 r. student będzie zobowiązany do zastosowania się do nowych wytycznych.


 Zasady korzystania z bibliotek wydziałowych UŁ

Zarządzenie nr 175 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie zmiany zasad korzystania z bibliotek wydziałowych UŁ w trakcie pandemii koronawirusa SARS-COV-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19

Zasady korzystania z bibliotek wydziałowych UŁ w trakcie pandemii koronawirusa SARS-COV-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19

 


 

ZAPISY na ZAJĘCIA OGÓLNOUCZELNIANE

w semestrze zimowym 2020/2021

 

 

W ramach kształcenia interdyscyplinarnego

w semestrze zimowym 2020/2021 zapraszamy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego do uczestnictwa w :

 

wykładach w języku polskim i w językach obcych (organizatorem jest Uniwersytet Łódzki)

Akademii Polskiego Filmu (organizatorem jest Polski Instytut Sztuki Filmowej)

 

Studenci mogą uczestniczyć w zajęciach ogólnouczelnianych bezpłatnie tylko wówczas, gdy zajęcia te zostały uwzględnione w ich programach studiów (wyjątek stanowi Akademia Polskiego Filmu, za którą należy uiścić opłatę w każdym przypadku).

Przedmiot realizowany poza programem studiów (§ 48 Regulaminu studiów w UŁ) będzie podlegał opłacie w wysokości ustalonej w zarządzeniu Rektora UŁ.

Wysokości tych opłat (mogą być różne, w zależności od wydziału, na którym dany przedmiot jest realizowany) zawarte są w zarządzeniu Rektora UŁ w sprawie zasad odpłatności za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Łódzkim.

 

Szczegółowe informacje:

http://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/zajecia-ogolnouczelniane

 

.      

 Rejestracja elektroniczna poprzez USOSWEB na semestr zimowy 2020/2021

trwa od 28 września do 8 października 2020 r.

 

Kod rejestracji: 00-P-OGOLNUCZ-Z20/21

 

UWAGA !!!

Zarejestrowanie się  na przedmiot ogólnouczelniany w systemie UsosWeb (dotyczy to także Akademii Polskiego Filmu) powoduje, że przedmiot ten staje się dla studenta obowiązkowy i jego zaliczenie jest wymagane do zaliczenia semestru/roku.

Wszelkich zmian na listach można dokonywać najpóźniej do 19 października br.

 

 

Doktoranci nie biorą udziału w rejestracji elektronicznej

Chęć uczestnictwa zgłaszają prowadzącemu zajęcia oraz koordynatorowi zajęć ogólnouczelnianych na wydziale, na którym prowadzony jest ten przedmiot.

 

Odpłatność za Akademię Polskiego Filmu ponoszą taką jak studenci.

 


 

Szanowni Studenci,

 

W czasie sesji egzaminacyjnej dyżur Prodziekana ds. studenckich dr Agaty Włodarskiej-Frykowskiej  odbędzie się we wtorki  w godz.10-12. Studenci, którzy będą chcieli przyjść na dyżur proszeni są o wcześniejsze umówienie godziny spotkania, e -mail: prodziekan03wsmip@uni.lodz.pl 

 


Program MOST

STUDENCI I DOKTORANCI

 

REKRUTACJA NA SEMESTR ZIMOWY I CAŁY ROK AKADEMICKI 2020/2021 ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE OD 2 DO 15 WRZEŚNIA 2020 r.

Aktualności na portalu społecznościowym Facebook:
www.facebook.com/programmost2000

 

Wszelkie szczegóły na temat Programu dostępne są na: http://www.most.amu.edu.pl

 

Krótki film informacyjny przybliży istotę Programu MOST:

https://www.youtube.com/watch?v=rGdurDxx-I0


Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.

O miejsce z MOST-owej oferty mogą się ubiegać :
– studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich;
– studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia;
– studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;
– doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

Jednym z największych atutów programu jest to, że uczestnik MOST-u może tworzyć indywidualny plan zajęć. Z władzami swojego wydziału ustala listę przedmiotów obowiązkowych do zaliczenia w danym semestrze. Może też wybrać dodatkowe zajęcia, w których chciałby uczestniczyć podczas pobytu na uczelni przyjmującej. Przedmioty może wybierać z różnych semestrów studiów na danym kierunku lub kierunkach pokrewnych. Kwalifikacją kandydatów zajmuje się biuro Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.

Rekrutacja na MOST odbywa się dwa razy w roku:
– od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
– od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)

W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link http://most.uka.uw.edu.pl , umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

Myślisz, że MOST nie jest dla Ciebie, bo już byłaś/eś na Erasmusie ? To żadna przeszkoda ! Zasada działa też w drugą stronę - fakt, że wybierzesz się na MOST, nie zdyskwalifikuje Cię przy ubieganiu się o miejsce z oferty ERASMUS.

 


 

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów - członków kół naukowych do uczestnictwa w VI Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych (XII Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych) organizowanej przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie przy współpracy z Santander Universidades.

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań prowadzonych przez studentów działających w Studenckich Kołach Naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń między studentami.

Tegoroczna Sesja będzie wyjątkowa z dwóch przyczyn: po pierwsze będzie zorganizowana w formule on-line (z wykorzystaniem MS Teams), po drugie, że dzięki współpracy ZUT w Szczecinie z Santander Bank Polska S.A. w ramach programu Santander Universidades sesja jest całkowicie nieodpłatna dla wszystkich studentów. Co więcej, studenci uczestniczący w Sesji otrzymają materiały konferencyjne oraz gadżety (w liczbie nie mniejszej niż dla 200 osób, liczy się kolejność zgłoszeń), a dla studentów, których prace zostaną najlepiej ocenione przewidziane są dodatkowo atrakcyjne nagrody.

 

Rejestracji na Sesję należy dokonać do 20 października 2020 roku pod poniższym adresem (każda z osób, która będzie chciała wziąć udział powinna się zarejestrować samodzielnie): www.santander-grants.com/pl/program/vi_osskn

W pierwszej kolejności należy utworzyć konto (dokonać rejestracji) w Santander Scholarships, a następnie po zalogowaniu się na nowo utworzone konto dokonać rejestracji na Sesję.

 

Jedno Studenckie Koło Naukowe może zgłosić łącznie nie więcej niż 3 prace (referaty/postery).

Sesja odbędzie się w dniach 27-28 listopada 2020 roku i będzie prowadzona w 6. sekcjach tematycznych:

 

1) Sekcja Architektury i Budownictwa obejmująca takie dyscypliny jak:

a) Architektura

b) Budownictwo

c) Wzornictwo

d) oraz dyscypliny pokrewne

 

2) Sekcja Chemiczna obejmująca takie dyscypliny jak:

a) Biotechnologię i technologię mikrobiologiczną

b) Chemię i inżynierię chemiczną

c) Inżynierię środowiska

d) Inżynierii chemicznej i procesowej

e) Nanotechnologię

f) Ochronę środowiska

g) Technologię chemiczną organiczną i nieorganiczną

h) Technologię żywności

i) Towaroznawstwo

j) Technologię materiałów polimerowych

k) oraz dyscypliny pokrewne

 

3) Sekcja Ekonomiczna obejmująca takie dyscypliny jak:

a) Ekonomię

b) Ekonomikę turystyki

c) Logistykę

d) Marketing

e) Rachunkowość i finanse

f) Towaroznawstwo

g) Transport

h) Zarządzanie

i) oraz dyscypliny pokrewne

 

4) Sekcja Roślinno-Przyrodnicza obejmująca takie dyscypliny jak:

a) Biologię roślin

b) Biotechnologię w produkcji roślinnej

c) Dietetykę

d) Genetykę roślin

e) Ochronę środowiska

f) Ogrodnictwo i architekturę

g) Rolnictwo

h) oraz dyscypliny pokrewne

 

5) Sekcja Techniczna obejmująca takie dyscypliny jak:

a) Architekturę i wzornictwo

b) Automatykę i robotykę

c) Budownictwo

d) Elektrykę

e) Energetykę

f) Informatykę

g) Inżynierię i zarządzanie

h) Mechatronikę

i) Oceanotechnikę

j) Transport

k) oraz dyscypliny pokrewne

 

6) Sekcja Zwierzęca obejmująca takie dyscypliny jak:

a) Biologię zwierząt

b) Biotechnologię w produkcji zwierzęcej

c) Genetykę zwierząt

d) Rybactwo

e) Technologię żywności

f) Towaroznawstwo

g) Zootechnikę

h) oraz dyscypliny pokrewne

 

Prezentowane przez studentów prace będą oceniane przez Komisje Konkursowe.

Streszczenia referatów/posterów wyłącznie w formie elektronicznej można przesyłać w terminie do 20 październik 2020 roku do godziny 23:59 na adres sesjazut@zut.edu.pl.

 

Bardzo prosimy o korzystanie ze wzoru streszczenia dostępnego pod adresem:

www.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/kola/Sesja_2020/Streszczenie_2020.docx

 

W tytule emaila prosimy wpisać nazwę sekcji tematycznej, w której ma być zamieszczone streszczenie.

Wszystkie emaile z przesłanym streszczeniem są potwierdzane przez organizatorów.

 

Do uczestnictwa w Sesji potrzebne będzie pobranie i zainstalowanie darmowego programu Microsoft Teams:

oraz zalogowanie się do niego z wykorzystaniem TEGO SAMEGO ADRESU e-mail, który został podany w rejestracji na Sesję.

 

Informacje o Sesji oraz Regulamin można znaleźć na stronie ZUT:

Zapraszamy do dołączenia do wydarzenia na facebooku: www.facebook.com/events/331309144575926

 

Informacji udziela także Pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego dr Dawid Dawidowicz - dawid.dawidowicz@zut.edu.pl.


 

 


ZAPRASZAMY na NOWĄ Konferencję dla studentów, doktorantów oraz pracowników badawczo-naukowych nt. Międzynarodowej Innowacyjności i Konkurencyjności w XXI wieku.

 

Kiedy – 25.08.2020.

Gdzie – online za pośrednictwem platformy Zoom.

 

https://inotech.org.pl/mik-21/

 

UWAGA: Konferencja będzie się odbywała w całości online.

W związku ze sposobem przeprowadzenia wydarzenia prosimy o posiadanie stabilnego łącza internetowego, dostępu do mikrofonu oraz kamery internetowej.

 

Oferujemy:

 • Niski koszt,
 • nieograniczona liczba referatów,
 • nowe wyzwanie na miarę XXI wieku,
 • doskonalenie wystąpień,
 • nawiązanie kontaktów ze światem nauki i biznesu.

 

Organizator:

Fundacja INOTECH

http://inotech.org.pl/

mik21@inotech.org.pl

 


Komunikat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących bezpiecznego przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w siedzibie Uniwersytetu Łódzkiego w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2


Konkurs o przyznanie nagród Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim w 2020 roku

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs o przyznanie nagród Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace z 2019 roku tematycznie związane z województwem łódzkim, w związku z tym prosimy o rozpowszechnienie poniższych informacji o konkursie na Państwa Wydziałach.

1. Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego przyznaje się za rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim lub promujące region, bądź też za prace, których wyniki badań wykazują użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego regionu.

2. Do Konkursu mogą być zgłoszone prace obronione w 2019 roku, dotychczas nienagrodzone w formie nagrody pieniężnej w innych konkursach.

3. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe: magisterskie, inżynierskie i licencjackie.

4. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac podejmujących tematykę związaną z województwem łódzkim, wpisujących się w aktualne potrzeby regionu i jego mieszkańców. Szczegółowy zakres wskazany jest w regulaminie załączonym do niniejszego pisma.

5. Do składania wniosków o przyznanie nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace uprawnieni są:

1) rektorzy lub prorektorzy publicznych i niepublicznych uczelni:

wniosek (załącznik nr 1 do regulaminu) wraz

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)