Aktualności

KOMUNIKAT PRODZIEKANA ds. STUDENCKICH WSMiP dot. PODZIAŁU ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ 2019/2020 z dnia 9 stycznia 2020r.

            Zgodnie z zarządzeniem Rektora UŁ nr 71 z 31.05.2019 w sprawie podziału roku akademickiego 2019/2020, zimowa sesja egzaminacyjna trwa od 27 stycznia  do 9 lutego 2019 roku. Poprawkowa sesja egzaminacyjna trwa od 17 do 23 lutego 2020 roku.

 

Terminy składania egzaminów oraz uzyskiwania zaliczeń:

 

- egzaminy pierwszy termin od 27 stycznia do 9 lutego 2020 r.

- seminaria dyplomowe i magisterskie oraz zaliczenia kończące przedmiot  od 27 stycznia do dnia 23 lutego 20202r.

- egzaminy poprawkowe od 17 do 23 lutego 2020 roku.

 

·         Do sesji przystępuje osoba, która regularnie uczęszczała na zajęcia w semestrzeletnim, jest przypisana do danej grupy zajęciowej w USOS oraz ma ważną legitymację studencką.

·         Dla każdego egzaminu (E) ustalane są dwa terminy: termin pierwszy (27.01-09.02.2020r.) oraz termin poprawkowy (17-23.02.2020r.).

·         Student, który nie uzyskał zaliczenia z ćwiczeń, nie może przystąpić do egzaminu.

·         Student jest zobowiązany do terminowego składania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń. Usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie powinno nastąpić niezwłocznie po ustąpieniu przyczyny nieobecności. Wnioski o przedłużenie sesji honorowane będą tylko w uzasadnionych przypadkach przewidzianych Regulaminem Studiów UŁ.

·         Oceny z przedmiotów wprowadzane są przez nauczycieli akademickich do protokołów w systemie USOS nie później niż w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia zaliczenia lub egzaminu. Studenci proszeni są o skrupulatne weryfikowanie ocen wpisanych w systemie. Wszelkie niezgodności oraz braki niezwłocznie zgłaszają nauczycielowi koordynującemu przedmiot w nieprzekraczalnym terminie do 23 lutego 2020 roku.

·         W przypadku niezaliczenia wymaganych planem studiów przedmiotów, student może złożyć w dziekanacie podanie o wpis warunkowy na kolejny semestr lub jego powtarzanie w terminie nie późniejszym niż 6 marca 2020 roku. Student ma prawo ubiegać się o wpis warunkowy na kolejny semestr z jednego przedmiotu – w przypadku, gdy ma już jeden nierozliczony wpis warunkowy,z dwóch przedmiotów – w przypadku, gdy nie posiada zaległości.

·         Przed przystąpieniem do sesji studenci proszeni są o zapoznanie się w dziekanacie lub stronie WSMiP z wykazem przedmiotów niepodlegających warunkowemu zaliczeniu.

·         Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału z 27.09.2017r. wpis warunkowy nie jest możliwy dla

studentów 1 semestru studiów. Wszystkie przedmioty muszą być zaliczone do 23.02.2020 roku.

·         Zaliczenie zimowej sesji jest równoznaczne z posiadaniem w ostatnim dniu sesji tj. 23 lutego 2020r. wszystkich wpisów w USOS z oceną pozytywną. Brak wpisów oznacza brak zaliczenia.

 

Prodziekan ds. studenckich WSMiP          

 dr Agata Włodarska-Frykowska

 


 

Drodzy Studenci,

W związku z wprowadzeniem od 1 października 2019 obowiązkowego logowania do systemów Uniwersytetu Łódzkiego za pośrednictwem usługi Active Directory, wszelkie wiadomości z Biura Obsługi Studenta oraz od wykładowców będą kierowane na skrzynkę pocztową UŁ. Każdy z Państwa otrzymał indywidualną skrzynkę pocztową. 

Dostęp do skrzynki pocztowej UŁ można uzykać przez wejście na stronę portal.office.com. Login i hasło jest tożsame z hasłem do systemu USOSWeb.

Skrzynka pocztowa znajduje się pod ikonką Outlook.

Więcej informacji: http://www.wsmip.uni.lodz.pl/wydzial/komunikaty/studencie_aktywuj_sob-1109.html


 

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do udziału w konferencji naukowej „MŁodzi Zdolni - edycja 2”, która odbędzie się 21 lutego 2020 roku!
Rejestracja trwa do 31.12.2019 r.

Poniżej wszelkie niezbędne informacje:

Szanowni Państwo, 
Jesteśmy Studenckim Kołem Naukowym Stratolog działającym przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Koło tworzą ludzie pełni pasji i ambicji, nieustannie poszukujący nowych możliwości rozwoju zawodowego i osobistego. Jedną z naszych inicjatyw jest wydawane przez nas czasopismo studenckie  o charakterze popularnonaukowym, zatytułowane „Biznesmaniak”. Tworzymy je we współpracy z Wydawnictwem Uniwersytetu Łódzkiego.
Z wielką przyjemnością rozpoczynamy nabór artykułów do tegorocznego  1. wydania. W związku z tym chcielibyśmy serdecznie zaprosić do napisania i publikacji własnego artykułu popularnonaukowego w czasopiśmie „Biznesmaniak”. Nasze zaproszenie kierujemy szczególnie do studentów, którzy chcą podzielić się swoją wiedzą, prowadzonymi badaniami i wnioskami oraz pragnących poszerzać swój dorobek naukowy.
Tematyka czasopisma obejmuje szerokie spektrum dyscyplin związanych naukami ekonomiczno-społecznymi. Głównie jest to ekonomia, inwestycje,  finanse, zarządzanie, ale również  trendy gospodarki krajowej i światowej. Jesteśmy otwarci na problematykę, która porusza bieżące, ważne i uznane tematy. 
Szczegółowe wytyczne, formalne oraz redakcyjne,  znajdą Państwo w załączonym Regulaminie.
Nabór artykułów trwa  do 31 grudnia 2019 roku! 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. który znajduje się pod adresem:  https://forms.gle/hxJQQT3qMvKzzV8i7
W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu mailowego – biznesmaniak@stratolog.pl
 Znajdą nas Państwo również na Facebooku https://www.facebook.com/sknstratolog/
Za publikację artykułów w naszym czasopiśmie nie pobieramy żadnych opłat. Jeśli tematyka i artykuł przejdzie wstępną weryfikację, wtedy istnieją ogromne szanse, że to właśnie Państwa artykuł zostanie opublikowany, już w tym numerze „Biznesmaniaka”!
Będziemy bardzo wdzięczni za rozesłanie powyższej wiadomości do wszystkich, którzy mogą być zainteresowani, a szczególnie za rozpowszechnienie jej w wśród studentów.

Serdecznie zapraszamy do publikacji!


Zarząd Lokali Miejskich w załączeniu przekazuje ofertę wynajmu lokalu mieszkalnego kierowaną do absolwentów i studentów ostatniego roku łódzkich wyższych uczelni.

OFERTA


 Informacje dla studentów I roku

1. Podział roku akademickiego

2. Regulamin studiów na UŁ obowiązujący od 1 października 2019

3. Przedmioty niepodlegające warunkowemu zaliczeniu dla programów kształcenia realizowanych od roku akademickiego 2018/2019

4. Zapisy i warunki zaliczenia zajęć WF

5. Obowiązkowy Kurs BHP dla studentów 1 roku (dodatkowe informacje)

6. Obowiązkowe Szkolenine biblioteczne dla studentów 1 roku (dodatkowe informacje)

7. Obowiązkowy Kurs Prawo Autorskie dla studentów 1 roku (dodatkowe informacje)

8. Procedura ubiegania się o Indywidualną Organizację Studiów

9. Test diagnostyczny z języka obcego oraz deklaracja wyboru

10. Ubezpieczenie NNW dla studentów i doktorantów UŁ

11. Regulamin pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego

12. Dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów

13. Opłata za wydanie legitymacji

14. Witamy na UŁ


 

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)