STUDIA AZJATYCKIE - NOWY KIERUNEK

18.05.2017

 

 

strona kierunku Studia azjatyckie w serwisie rekrutacyjnym UŁ

plan studiów (siatka zajęć)

zasady przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2017/2018

 

Kierunek: Studia azjatyckie

 

Zwięzły opis kierunku:

 

W ciągu ostatnich dekad państwa azjatyckie zaczęły odgrywać wiodącą rolę w procesie przemian ekonomicznych, społecznych, politycznych i kulturowych w świecie. Osiągnięcia Chin, Indii, Japonii, Korei czy Wietnamu nie powinny zaskakiwać, mając na uwadze tysiącletnie tradycje tych wielkich cywilizacji. Wielopłaszczyznowy, dynamiczny rozwój Azji przez niektórych analityków nazywany jest „azjatyckim cudem” i wszystko wskazuje na to, iż cud ten będzie trwał nadal. Strategiczne znaczenie dla gospodarki światowej mają również kraje Bliskiego Wschodu, obszaru bogatego w surowce naturalne, zwłaszcza ropę naftową, której złoża w regionie szacowane są na około 60% wszystkich światowych rezerw. Ostatnie dynamiczne wydarzenia i dziejowe przemiany zachodzące w wielu państwach Bliskiego Wschodu dodatkowo wzmocniły pozycję regionu jako jednej z najbardziej newralgicznych części świata. Spotęgowały one dotychczasowe już znaczące zainteresowanie nim wszystkich liczących się ośrodków akademickich, jak również środowisk medialnych i biznesowych na całym świecie.

Chociaż studia orientalistyczne mają w Polsce bogatą tradycję, jednak w naszym kraju nadal brakuje wieloaspektowego podejścia do współczesnej problematyki azjatyckiej. Zacieśniające się stosunki gospodarcze i polityczne pomiędzy Unią Europejską – w tym Polską – a partnerami azjatyckimi wciąż nie doczekały się dostatecznej odpowiedzi środowiska naukowego w postaci pełnowymiarowych, ogólnodostępnych studiów akademickich, kształcących specjalistów w tym zakresie.

Studia azjatyckie mają na celu wypełnienie tej luki. Kształcenie na tym kierunku oferuje zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na zrozumienie fenomenu azjatyckiego w kontekście kulturowym, politycznym, społecznym i ekonomicznym, i tym samym przygotowuje do swobodnego poruszania się w kręgach dyplomatycznych oraz otoczeniu biznesowym na tamtejszych rynkach. Specyfika szeroko pojmowanej przestrzeni azjatyckiej powoduje, że niemożliwe jest pełne zrozumienie i funkcjonowanie w lokalnym środowisku bez znajomości tamtejszych języków. Dlatego w programie studiów azjatyckich szczególną rolę odgrywa intensywna nauka języków orientalnych – chińskiego, japońskiego i arabskiego.

Interdyscyplinarny charakter kierunku obejmuje zagadnienia niezwykle zróżnicowanych i dynamicznych procesów politycznych, gospodarczych i społecznych w ujęciu lokalnym, regionalnym i globalnym. Zdobyta na studiach wiedza teoretyczna oraz narzędzia praktyczne uczynią z absolwenta studiów azjatyckich, z jednej strony, osobę zdolną do refleksji i krytycznej oceny zjawisk we współczesnym świecie, z drugiej strony, z racji rosnącego zapotrzebowania – specjalistę pożądanego na rynku pracy. Ze względu na zintensyfikowanie współpracy instytucji i firm regionu łódzkiego z partnerami azjatyckimi uruchomienie kierunku studia azjatyckie pozwoli studentom na odbycie atrakcyjnych praktyk w toku studiów (stosowna korespondencja w załączniku), a absolwentom na podjęcie pracy zgodnej z wykształceniem. Kształcenie na kierunku studia azjatyckie oferuje zdobycie wiedzy i umiejętności, które umożliwiają kontynuowanie studiowania na wyższych poziomach kształcenia.

Każdego studenta obowiązuje potwierdzona egzaminem znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Do egzaminu można się przygotować uczestnicząc w lektoracie.

Program studiów jest dostosowany do tzw. europejskiego systemu punktów kredytowych (ECTS), co pozwala studentowi na realizację kształcenia na partnerskich uczelniach krajowych i zagranicznych.

 

Poziom: I (licencjackie)

 

Forma studiów: stacjonarne

 

Profil: ogólnoakademicki

 

Tytuł zawodowy: licencjat

 

Zasadnicze cele kształcenia: Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku Studia azjatyckie jest wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w podmiotach funkcjonujących w szeroko rozumianym środowisku międzynarodowym, w tym w instytucjach rządowych, samorządowych, kulturalnych, środowisku korporacji transnarodowych i innych przedsiębiorstw działających na rynkach międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem rynków azjatyckich. Głównym celem kształcenia jest przekazanie zasobu wiedzy i umiejętności w zakresie realizowanego podstawowego programu kształcenia w ramach kierunku Studia azjatyckie w taki sposób, aby absolwent był przygotowany do wejścia na rynek pracy. Absolwent wyposażony będzie w warsztat jednego języka orientalnego, na poziomie, który umożliwia swobodne posługiwanie się nim.

 

Wskazanie możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia:

Po ukończeniu kierunku Studia azjatyckie absolwent może znaleźć zatrudnienie w:

§  Instytucjach rządowych (ministerstwa, przedstawicielstwa dyplomatyczne, instytucje bezpieczeństwa publicznego) i pozarządowych,

§  Instytucjach samorządowych,

§  Instytucjach międzynarodowych o charakterze rządowym, pozarządowym i prywatnym,

§  Instytucjach kulturalnych,

§  Mediach,

§  Edukacji,

§  Firmach marketingowych i agencjach Public Relations,

§  Azjatyckich firmach działających na rynkach europejskich,

§  Przedsiębiorstwach europejskich inwestujących w Azji,

§  Naukowych ośrodkach analitycznych,

§  Instytucjach doradczych,

§  Firmach szkoleniowych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do kontynuowania studiów na poziomie magisterskim na kierunkach, których wymagania wstępne przewidują uzyskanie kompetencji zdobytych na pierwszym stopniu kierunku Studia Azjatyckie. Osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia posiada umiejętności umożliwiające kontynuację studiów na wyższym poziomie w uczelniach zagranicznych we wszystkich krajach europejskich i pozaeuropejskich, które przewidują dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego. Absolwent studiów pierwszego stopnia może kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych oraz kursach dokształcających UŁ i innych uczelni.

 

Wymagania wstępne oczekiwane od kandydata:

§  znajomość 1 języka obcego europejskiego na poziomie B1;

§  podstawowa znajomość geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie – na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej

 

Zasady przyjęć na rok akademicki 2017/2018

STUDIA AZJATYCKIE

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne)–stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się i złoży odpowiednie dokumenty co najmniej 30 osób.

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

WOS, historia, geografia, język polski, matematyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski)

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

geografia, historia, WOS, język polski, filozofia, informatyka, matematyka

 

 

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)