Czasopisma i publikacje

 

 

Czasopisma

 

 

 

 

International Studies: Interdisciplinary Political and Cultural Journal jest wydziałowym  pismem naukowym zamieszczonym na ministerialnej liście czasopism naukowych, a za publikację w czasopiśmie można uzyskać 11 punktów. Pismo powstało w 2000 roku z inicjatywy Profesor zw. dr hab. Krystyny Kujawińskiej Courtney. Obecnie czasopismo znajduje się w następujących bazach indeksowych: 

Baidu Scholar, BazHum, CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), Celdes, CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure), CNPIEC, EBSCO - TOC Premier, EBSCO Discovery Service, ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), Google Scholar, Index Copernicus, J-Gate, JournalTOCs, Naviga (Softweco), PhilPapers, Primo Central (ExLibris), ProQuest - Illustrata: Natural Sciences, ProQuest - Natural Sciences Journals, ProQuest - Political Science, ProQuest - SciTech Journals, ProQuest - Sustainability Science Collection, ReadCube, ResearchGate, Summon (Serials Solutions/ProQuest), TDOne (TDNet), Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb, WorldCat (OCLC).

 

 

Redaktor naczelny: Profesor Krystyna Kujawińska Courtney

Sekretarz naukowy: Doktor Izabella Penier

 

 

Od 2011 roku pismo ukazuje się  w wersji online w systemie open access na platformie De Gruyter:http://www.degruyter.com/view/j/ipcj

 

Wcześniejsze numery czasopisma można przeczytać pod adresem:http://www.international.online.uni.lodz.pl 

 

Dotychczas ukazało się 16 tomów w tym 4 tomy tematyczne:

•Vol. 5/2003, no 1.  Australian Multiculturalism to Poland and Beyond in the Perspective of European Integration. Ed. Krystyna Kujawińska Courtney.

•Vol. 6/ 2004, no 1. In our Own Voices. The Women in Central and Eastern Europe after 1989. Ed. Maria Łukowska

•Vol. 7/2004, no 2. Gender Across Cultures. Eds. Joanna Rydzewska, Grażyna Zygadło.

 

•Vol. 13/2011, (Nr. 1/2011 według oznaczenia Versita). Two Decades of Transformation. Ed. Alicja Stepiń Kuczyńska, Macej Potz

 


 

 

 

Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance 

 

Redaktorzy naczelni:
prof. Yoshiko Kawachi, Kyorin University, Japonia

kawachiyah@mtf.biglobe.ne.jp

prof. Krystyna Kujawińska Courtney, Uniwersytet Łódzki

Krystyna.Kujawinska52@gmail.com

 

Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance  jest periodykiem o zasięgu międzynarodowym, poświęconym studiom szekspirowskim. Stanowi forum, dzięki któremu naukowcy, zwłaszcza pochodzący z krajów nieanglojęzycznych, mogą analizować lokalne zagadnienia, przyczyniając się tym samym do zrozumienia Szekspira jako globalnego fenomenu.

Periodyk uzyskał 9 punktów na liście wyróżnionych czasopism przez MNiSW.

 

Wydawane są także numery tematyczne (dotychczas ukazały się):

- vol. 4 (2007) “Shakespeare and Europe: History – Performance – Memory”  (red. Lawrence Guntner)

- vol. 8 (2011) “Interrogating the Spread of Shakespeare: Australia and New Zealand” (red. Laurence Wright)

- vol. 10 (2013) “Shakespeare in Old and New Asias” (red. Lingui Yang)

- vol. 11 (2014) “Global Shakespeare Performance for Anglophone Audience” (red. Sarah Dustagheer,  AleksandraSakowska)

- vol. 12 (2015) “Diversity and Homogeneity: Shakespeare and the Politics of Nation, Class and Gender” (red. Magdalena Cieślak, Agnieszka Rasmus)

 Od numeru 8 periodyk  zostałudostępniony na platformie DeGruyter w modelu Open Access:  http://www.degruyter.com/view/j/mstap

 

Multicultural Shakespeare znajduje się w następujących 23 bazach indeksowych:

 

Baidu Scholar; CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities); CELDES; CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure); CNPIEC; DOAJ; EBSCO Discovery Service; Elsevier-SCOPUS; Google Scholar; Index Copernicus; J-Gate; JournalTOCs; MLA International Bibliography; Naviga (Softweco); Primo Central (ExLibris); ProQuest (relevant databases); ReadCube; ReaserechGateSCImago (SJR); Summon (Serials Solutions/ProQuest); TDOne (TDNet); Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb; WorldCat (OCLC).

 

O międzynarodowym znaczeniu i historii Multicultural  Shakespeareukazał się artykuł autorstwa prof. Krystyny Kujawińskiej Courtney w The European English Messenger  - vol. XXXI, Issue 1, Summer 2014, str. 49-52: http://www.essenglish.org/mess/mestoc231.html

 

Sekretarz akademicki:
dr Monika Sosnowska, Uniwersytet Łódzki
msosnowska@uni.lodz.pl

 

Propozycje esejów można nadsyłać na adres:  

Krystyna.Kujawinska52@gmail.com

 

Więcej informacji na temat zasad publikowania znajduje się na stronie:

http://www.degruyter.com/view/j/mstap

 


 

 

Eastern Review

Periodyk Centrum Badań Wschodnioeuropejskich “Eastern Review“

Czasopismo ma mieć charakter interdyscyplinarny i łączyć teksty politologiczne, prawoznawcze, socjologiczne, ekonomiczne i filologiczne.

Teksty ukazujące się w ER będą  przygotowywane zarówno w języku polskim, rosyjskim, jak i angielskim i opatrywane odpowiednio abstraktami w języku polskim, rosyjskim i angielskim. Wstęp do tomu i spisy treści będą przekładane na wszystkie trzy języki czasopisma.

Co roku będą ukazywać się dwa numery regularne. Trzeci numer – specjalny, będzie ukazywał się w całości w języku angielskim i jednocześnie będzie umieszczany na platformie elektronicznej Versita


 Publikacje


“Managing Agricultural Enterprises. Exploring Profitability and Best Practice in Central Europe”, edited by Paweł Bryła, Palgrave Macmillan

http://www.springer.com/gp/book/9783319598901

 

The monograph is the result of an international research project on the development of agricultural enterprises under the conditions of the knowledge-based economy. The research was conducted in three countries of the Central European region: Poland, Czech Republic, and Hungary. In each country, the role of agriculture in the economy as well as key managerial challenges faced by agricultural firms were analysed. The book raises the issues of profitability of the agricultural sector, sales potential development, competitiveness, cooperation, human resources, and risk management.


 

„Marketing regionalnych i ekologicznych produktów żywnościowych. Perspektywa sprzedawcy i konsumenta”


Paweł Bryła

Link

 

W marketingu produktów żywnościowych wzrasta znaczenie akcentowania obszaru pochodzenia, tradycyjnych metod wytwarzania i ekologicznego charakteru produktu jako wyróżników oferty. W procesie budowania przekonania konsumentów o atrakcyjności oferty istotną rolę odgrywają instrumenty gwarantowania wysokiej jakości produktu, w szczególności oznaczenia jakości i systemy certyfikacji. Przyjmują one cechy tzw. marek kolektywnych. Marketingowy proces konstruowania jakości produktów regionalnych i ekologicznych ma uwarunkowania systemowe, gdyż zależy od poziomu współpracy w kanale dystrybucji. Tożsamość obszaru pochodzenia i wymiar ekologiczny nawiązują do potrzeb współczesnego konsumenta, jego systemu wartości i preferencji. Dotychczasowe zainteresowania naukowe autora koncentrowały się na marketingu regionalnych i ekologicznych produktów żywnościowych, przede wszystkim od strony podażowej z perspektywy producentów. Naturalnym kierunkiem dalszych badań, których wyniki prezentowane są w tej publikacji, było zatem dążenie do poznania perspektywy konsumentów i innych uczestników kanału rynku, w szczególności detalistów.


 

Shakespeare 2014 – w 450. rocznicę urodzin

Krystyna Kujawińska Courtney, Monika Sosnowska (red.)

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

 

 

Tom szkiców […] przygotowany z okazji 450. rocznicy urodzin Williama Szekspira przedstawia wyniki interdyscyplinarnych badań nad dziełami i obecnością wielkiego dramaturga elżbietańskiego w Polsce w zmieniającym się kontekście historycznym i kulturowym. Książka jest po części efektem dyskusji naukowych prowadzonych w Międzynarodowym Centrum Badań Szekspirowskich utworzonym w Uniwersytecie łódzkim w 2012 r. Interesująca tematyka (m.in. „mit Hamleta” w kulturze polskiej, sprawa autorstwa sztuk Szekspira i teoria spiskowa, Szekspir w Teatrze Telewizji Polskiej) oraz sposób, w jaki przedstawione zostały metamorfozy pisarza i jego twórczości w literaturze, filmie, telewizji i malarstwie, czynią z książki pasjonującą lekturę, pobudzając czytelnika do refleksji nad kulturotwórczą funkcją dzieł Szekspira i coraz nowymi znaczeniami wydobywanymi z jego sztuk scenicznych.

 

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Andrzeja Weselińskiego

(Instytut Anglistyki, Uniwersytet Warszawski)


Szekspir na blogu

Monika Sosnowska (red.)

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

 

 

Na publikację składa się pięć esejów czterech Autorek, które poza wspólnotą zainteresowań, łączy jeden promotor ich rozpraw doktorskich, a właściwie promotorka, Pani Profesor Krystyna Kujawińska Courtney, wybitna polska badaczka Szekspira. To dzięki Jej naukowemu kierownictwu Autorki poznały i zajęły się badaniami różnych aspektów twórczości i recepcji dzieł Szekspira na świecie i w Polsce.
Szekspir na blogu jest wynikiem ich samodzielnych dociekań, które w niekonwencjonalnej, a nowoczesnej formie dedykują swojej naukowej Opiekunce. To bardzo piękny gest, jeszcze żywy w środowisku naukowym, aby badania i osiągnięcia, które ktoś kiedyś wzniecił i zainspirował, zadedykować tej osobie w podziękowaniu za podjęty trud naukowego przewodnictwa. (…)
Bardzo dobrze, że niniejsza publikacja inicjuje modę na Szekspira na blogu – gdzie forma nieco eseistyczna, ale intelektualnie spójna i inspirująca pozwala na większą swobodę i fantazję. Nie ma żadnych wątpliwości, że swobodę i fantazję można a priori uznać za towarzyszące twórczości Szekspira, jak również jego badaczkom – Autorkom niniejszych szkiców. Dodatkowy walor stanowi załączona bibliografia pt. „Szekspir na blogu i nie tylko”, obejmująca strony internetowe istniejących blogów, dzieł dostępnych w Internecie, witryn informacyjnych, czasopism i bibliotek, stowarzyszeń i organizacji.

 

Z recenzji prof. dr hab. Marty Wiszniowskiej-Majchrzyk,
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


 

 

 

„Marketing produktów regionalnych na europejskim rynku żywności”

Tomasz Domański, Paweł Bryła

www.wydawnictwo.uni.lodz.pl

Wzrost zainteresowania regionalnymi produktami żywnościowymi wynika w dużym stopniu ze zmęczenia konsumentów ofertą produktów masowych. Nowym trendem zachowań nabywców produktów żywnościowych jest poszukiwanie zdrowych produktów o unikatowych atrybutach. Mamy tutaj do czynienia z rosnącą świadomością konsumentów oraz z coraz większą dbałością o zdrowy tryb życia. Współczesny konsument jest także coraz bardziej otwarty na poznawanie różnych regionów i to zarówno w skali swego kraju, jak i całej Europy.

W procesie konsumpcji produktów żywnościowych obserwujemy wyraźny trend do poszukiwania autentycznych wartości i związanych z nimi produktów. W kontekście europejskim należy także podkreślić umacnianie roli regulacji unijnych, które służą ochronie produktów regionalnych oraz unikatowych metod wytwarzania.

Z marketingowego punktu widzenia produkty regionalne stwarzają szereg zupełnie nowych możliwości dla innowacyjnych działań marketingowych. Działania te wpisują się w szeroki nurt marketingu sensorycznego i nostalgicznego, gdyż w przypadku żywności zmysłowe walory produktu mają kluczowe znaczenie. Należy podkreślić także fakt, że większość produktów regionalnych jest wytwarzanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Innowacje marketingowe tej kategorii firm dotyczą głównie sfery komunikacji marketingowej oraz nowoczesnych kanałów dystrybucji.

W sferze komunikacji marketingowej działania te dotyczą strategii budowania marki oraz wykorzystania nowoczesnych kanałów komunikacji marketingowej.

W sferze nowoczesnej dystrybucji głównym wyzwaniem pozostaje znalezienie najbardziej efektywnych kanałów dystrybucji. W przypadku producentów o większej skali produkcji pojawia się również wyzwanie związane z wejściem z produktami regionalnymi do nowoczesnych kanałów masowej dystrybucji.

 

Osobnym wyzwaniem dla regionalnych produktów żywnościowych są strategie eksportu i próby penetrowania rynków zagranicznych. Możliwości marketingowe są w tym zakresie zdeterminowane skalą produkcji, a także wykorzystaniem w tej strategii różnego rodzaju dobrowolnych zrzeszeń i konsorcjów producenckich.


 

“The impact of the Erasmus programme on mobility and employability”

edited by Paweł Bryła and Tomasz Domański

https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/index.php#/
book:show,5899,the_impact_of_the_erasmus_programme_on_mobility_and_employability

The book is one of the results an EU-supported project called “Mobilities and Employability Research for Generation Erasmus” (MERGE), which was conducted by Polish, German, British and Spanish partners from 2011 to 2014. The aim of MERGE was to explore the role of Erasmus in the subsequent mobility patterns, expectations and aspirations of its participants. The successful application to the Lifelong Learning Programme enabled a transnational research project to be developed based around case studies in key participating universities. The biggest part of the book describes in detail the nature of the research and the findings from these case studies. It also discusses the methodological and theoretical approaches adopted and the further research questions raised by the analyses and results.

The question of the role of Erasmus for mobility pattern is of great importance, as more than three million students in Europe have been participating in the programme. As the authors point out, some studies have examined the reaction of the participants after their return, but no study has concentrated on the more relevant effect Erasmus participation has after a number of years. Given the fact that in the form of “Erasmus +” this programme continues to be the most important tool of the European Union to support students mobility, the question of its effectiveness continues to be relevant.

From the review of Prof. Dr. Wolfgang Georg Arlt

(Fachhochschule Westküste, Heide, Germany)

 


„Marketing produktów żywnościowych”

Tomasz Domański, Paweł Bryła

http://www.pwe.pl/

Książka obejmuje problematykę marketingu produktów żywnościowych ze szczególnym uwzględnieniem branż: mleczarskiej, przetwórstwa mięsa i owocowo-warzywnej.

Autorzy skupili uwagę na:

 • teoretycznych aspektach marketingu żywności,
 • strategiach wykorzystania środków unijnych przez polskich producentów,
 • zmianach w wymianie handlowej Polski po wejściu do UE,
 • konkurencyjności polskich produktów żywnościowych na rynku europejskim,
 • przykładach strategii producentów i dystrybutorów na polskim rynku.

 


Książka jest przeznaczona dla wykładowców marketingu, studentów kierunków ekonomicznych oraz praktyków gospodarczych. 


 

 

 

Kultura spod znaku gender

Krystyna Kujawińska Courtney, Monika Sosnowska (red.)

Uniwersytet Łódzki, Wydawnictwo Wydziału Filozoficzno-Historycznego

 

„Zbiór esejów pod redakcją Krystyny Kujawińskiej Courtney i Moniki Sosnowskiej, zatytułowany Kultura spod znaku gender, to publikacja niezwykle ważna na polskim rynku wydawniczym w dobie często pojawiających się zarówno w przestrzeni publicznej jak i na poziomie akademickim dyskursów, stawiających sobie za cel odpowiedź na fundamentalne pytania XXI wieku. Odnoszą się one do seksualności człowieka, kulturowej definicji płci określającej społeczne oraz prywatne role kobiet i mężczyzn, uwarunkowań prawno-ekonomicznych a także religijno-filozoficznych i edukacyjnych, wyznaczających miejsce poszczególnych grup społecznych w życiu grupy, narodu i państwa. Eseje poruszają się w kulturowej przestrzeni płci, omawiając i oceniając tę przestrzeń w kontekście literatury, sztuki, mediów i języka, które często powielają oraz utrwalają mity i zaściankowe stereotypy w odniesieniu do ról i zachowań zdefiniowanych płcią biologiczną, nie uwzględniających tożsamości płciowej ani innych wyznaczników samoświadomości, takich jak rasa, etniczność i in.”

(z okładki - fragment recenzji prof. dr hab. Bożenny Chylińskiej, Uniwersytet Warszawski)

 


 

„The Post-Marked Word: Theory and Practice in the 21st Century”

Krystyna Kujawińska Courtney, Izabella Penier, Sumit Chakrabarti (eds.)

Wydawnictwo: Cambridge Scholars Publishing

 

It is a cliché now to claim that we live in a “post”-marked world, and indeed the “post-isms” are some of the most used, and abused, expressions in the language. In a general sense, the various kinds of “post-isms” are regarded as a rejection of a prevailing number of cultural certainties on which our life in the so-called Western world has been structured since the eighteenth century. Engaging with the “post-isms” can be regarded as both a philosophical and political endeavour, which demonstrates, among other things, the instability of language, meaning, narrativity and generally any formal systems. In the wake of such theoretical aporia, this volume represents an investigation in the (re)thinking of the implications of the term “post” in current theoretical parlance. Is there a politics always/already embedded within the “post”? Do we need the “post” any more? Did we, in the first place, need it at all? Is it possible to counter essentialism with the “post” prefix? These are some of the questions the volume raises and explores by examining the “post”-marked terms in the theoretical market. The essays included in this volume address different and relevant issues related to the idea of the “post,” and those that are representative of different parts of the globe. Thus a reader of the volume will not only have a bird’s eye view of the various disciplines where the concept of the “post” is used, but also an eclectic range of contributions about issues that engage with different socio-political dynamics from various parts of the world.

 

 


„No other but a woman’s reason”: Women on Shakespeare. Towards Commemorating the 450th Anniversary of Shakespeare Birth.

Krystyna Kujawińska Courtney, Izabella Penier, Katarzyna Kwapisz Williams (eds.)

Wydawnictwo: Peter Lang

The volume revisions Shakespeare studies from an international  feminist perspective. It provides new perspectives on reading Shakespeare through the work of women from all over the world. It discusses actresses, directors, designers, translators, writers and scholars who appropriate Shakespeare according to their specific social and cultural situations.  This collection adopts a broad perspective, as the interest in women throughout this collection is complex and diverse. It presents women from different cultural and historical contexts, which they represent but also shape, working on Shakespeare, appropriating, reinterpreting and popularising his texts in society.  It also introduces women working in different media, some as translators, editors, scholars, others as actresses and directors. Additionally, the publication raises a wide variety of urgent issues approached from the perspective of feminist and gender studies, as well as colonial studies and research on ethnic difference and underprivileged social groups. The collection goes beyond the tendency to locate Shakespeare in the field of feminist and gender criticism. Consequently, the methodologies used in the collection are diversified. 

 


„Wojna w świecie współczesnym. Uczestnicy – Cele – Modele – Teorie”

Jacek Reginia-Zacharski

www.wydawnictwo.uni.lodz.pl

 

Ład międzynarodowy pozostaje zdecydowanie dynamiczny i wydaje się wykazywać tendencję do rosnącej turbulentności. Pytania o przyszłość świata są nadal aktualne, w szczególności w zakresie wojen i konfliktów zbrojnych, które nadal powinny być postrzegane, jako główne zagrożenie dla trwałości porządku światowego. Tempo zmian we współczesnym świecie nie ominęło również zjawisk związanych z przemocą zbrojną - pojawiają się nowe zagrożenia i wyzwania, zmieniają się proporcje pomiędzy istniejącymi wcześniej. Z drugiej strony warto zauważyć, że nie było chyba w dziejach człowieka epoki, w której do dyspozycji byłoby tak wiele narzędzi (a ich liczba i jakość stale rośnie) zarządzania kryzysami i konfliktami. Tworzy to sytuację, w której nawet duża liczba czarnych scenariuszy nie pozostawia współczesnego człowieka bez nadziei na unikanie wojen.


 

„Zbawić się na ziemi. O soteriologii immanentnej”

Andrzej Sepkowski

www.wydawnictwo.uni.lodz.pl

 

Recenzowana praca nie poddaje się łatwym ocenom. (...) Autor porusza problematykę socjologiczną, filozoficzną, psychologiczną - podporządkowaną politologii (...). Tytułowe „zbawienie” oznacza dla niego spełnienie jednostek i grup społecznych w trzech wymiarach, czyli materialnym, emocjonalnym i intelektualnym (...).

Całość jest inspirująca i intrygująca. Już sama tematyka zdaje się oryginalna przez zorientowanie się na czynniki zmian, jakie umykają uwadze badaczy (...). Takiej liczby hipotez, pytań badawczych nie spotykamy często (...). To, co niektórzy metodolodzy nazywają „odwagą myśli” jest widoczne w nowatorskim podejściu do problemów demokracji, ideologii czy utopii (...). Walory praktyczne tych rozważań są niewątpliwe. (...) Interdyscyplinarność pracy jest poza wszelką wątpliwością, jak i to, że może być inspiracją dla wszystkich.

Z recenzji dr hab. prof. UJK Patrycji Jakóbczyk-Adamczyk


 

<img class="tinymce_upload

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)